Spółka BAE Systems poinformowała 6 marca o dostawie pojazdu opance­rzo­nego AMPV w wariancie moździerza samobieżnego – XM1287 Mortar Carrier Vehicle – dla amery­kań­skich wojsk lądo­wych. Wóz powstał poprzez integ­rację wieży ze 120-milimetrowym moź­dzierzem NEMO (New Mortar) fińskiego przed­siębiorstwa Patria Land Systems z podwoziem opan­ce­rzo­nego pojazdu wielo­za­da­nio­wego AMPV (Ar­mored Multi-Purpose Vehicle). Przeka­zanie proto­typu to początek być może wymagającej drogi do wprowa­dzenia do służby.

– Dostawa niezwykłej zdolności ogniowej dla US Army do oceny operacyjnej jest ważnym krokiem na drodze do utwo­rzenia wielofunkcyjnych opcji dla żoł­nie­rzy, pozwalających im utrzymać przewagę bojową na polu walki – powiedział Bill Sheehy, dyrektor programu AMPV w BAE Systems. – Prototyp moździerza wieżo­wego na AMPV to efekt dyskusji z przed­sta­wi­cie­lami wojsk lądowych w 2022 roku, czyli wówczas, gdy powstała koncep­cja ExMEP, i nie możemy się doczekać jego oceny.Dostawa to pierwszy, mały krok do sukcesu. W ciągu najbliższych kilku mie­się­cy US Army zajmie się rygorystycznymi testami poligonowymi i oceną operacyjną prototypu Wówczas okaże się, czy spełnia on wszystkie wymagania programu Mortar Future Indirect Fire Turret (FIFT), który ruszył w sierpniu 2018 roku.

FIFT ma charakter hybrydowy i zakłada integrację systemu wieżowego uzbro­jo­nego w 120-mili­metrowy moździerz auto­ma­tyczny z podwoziem kołowym Strykera i gąsienicowym AMPV. Celem jest zapewnienie Brygadowym Zespołom Bojowym zdolności do prowadzenia pre­cy­zyj­niej­szego ognia z większą szybko­strzel­nością. Strykera uzbrajać będą wespół Patria Land Systems i Kongsberg Defence & Aerospace.

Moździerz NEMO na podwoziu AMPV.
(BAE Systems)

Prototyp AMPV w wariancie moździerza samobieżnego wykorzystuje pakiet ulep­szeń ExMEP (Mission Equipment Package) pozwalający na szybką integrację moź­dzierza NEMO, który ma zapewnić pośrednie i bez­po­śred­nie wsparcie ognio­we. Instalacja wymiennej płyty wierzch­niej Ex-MEP ma pozwolić na szybką i niemal dowolną (zgodnie z logiką ograniczeń masowych) integrację systemów wieżowych.NEMO to system moździerzowy kalibru 120 mili­metrów osadzony w bez­za­ło­gowej wieży. Przezna­czony jest do prowa­dzenia ognia bezpośredniego i pośred­niego, a także w trybie MRSI (Multiple Rounds Simultaneous Impact), podczas którego maksymalnie sześć pocisków poruszających się różnymi trajektoriami (dzięki różnym kątom pod­nie­sie­nia lufy) jedno­cześnie uderza w cel. Według danych produ­centa waży 1900 kilo­gramów, zaś donośność wynosi około 10 kilo­metrów. Szybko­strzel­ność teore­tycz­na to dziesięć strzałów na minutę, a w przypadku ognia ciągłego – sześć strzałów na minutę. Takie wartości osiągnięto dzięki elektrycz­nemu pół­auto­matycz­nemu syste­mowi ładowania.

Co ciekawe, w grudniu BAE Systems informowało, iż pokaże nowo zapro­jek­to­wany wariant AMPV podczas konferencji Association of the United States Army’s Warfighter w lipcu 2024 roku. Wówczas miały odbyć się też próby ogniowe z użyciem ostrej amunicji. Marcowa dostawa oznacza przyspieszenie tych działań.

AMPV zastępować będą obecnie wyko­rzysty­wane wozy M1064A3 z moź­dzie­rzami kalibru 120 mili­metrów na zmody­fi­ko­wanym podwoziu M113. Do obsługi XM1287 potrzebnych będzie czterech żołnierzy: dwóch do obsługi pojazdu, dwóch zaś – moździerza. US Army zakłada pozyskanie 386 wozów w wariancie moździerza samobieżnego, które współdziałać będą z wozem dowo­dzenia XM1286 Mission Command, następcą wozu M1068A3. Wojska lądowe chcą pozyskać 993 pojazdy w tym wariancie.Modułowość AMPV i zastosowanie ExMEP pozwala na tworzenie wielu wersji spec­ja­lis­tycz­nych. W paź­dzier­niku zapre­zen­to­wano pojazd do zwalczania bez­zało­gowych statków powietrz­nych (C-UAS) z bez­za­ło­gowym systemem wieżowym Moog Reconfi­gurable Integ­rated-wea­pons Platform (RiwP). W styczniu zestaw przetestowano na poligonie Big Sandy w Arizonie. Wówczas spełnił pokładane nadzieje w zakresie wykry­wania, śledzenia, identyfikacji i zwalczania poruszających się celów powietrznych i lądowych. Jako efektor wykorzystywano 30-milimetrową armatę automatyczną XM914 z amunicją z zapalnikiem zbliżeniowym.

Wieżę zintegrowano z radarem dookol­nym Multi-Mission Hemispheric Radars (MHR) produkcji Leonardo DRS, systemami dowodzenia i kierowania ogniem. Nie oznacza to, że wyposażenie musi takie pozostać; modułowość wieży pozwala na zastosowanie różnych czujników. Różne mogą być też efektory, w tym broń lufowa, od karabinów maszynowych kalibru 7,62 milimetra po armaty automatyczne, a także wyrzutnie pocisków przeciw­lotniczych czy przeciw­pancernych.

Pojazd z zestawem RiwP to odpowiedź na ciągle rosnące zagrożenie ze strony systemów bezzałogowych, w tym amu­nicji krążącej, i związaną z tym potrzebę ochrony wojsk w czasie ich zgrupowań, w marszu i w walce.

BAE Systems