„Terroryzm w medialnym obrazie świata” – red. Krzysztof Liedel, Stanisław Mocek