„Stolica Apostolska i Niemcy Hitlera” – Gerhard Besier