Szwajcarski Federalny Departament Obrony planuje powołać cyberdowództwo. Aktualna ocena sytuacji wykazała, że Szwajcaria nie jest przygotowana na prowadzone w cyberprzestrzeni ataki wymierzone w kluczową infrastrukturę, system bankowy i systemy używane przez siły zbrojne. To samo dotyczy zwalczania kampanii dezinformacyjnych.

Odpowiedzią na te wyzwania ma być właśnie powołanie cyberdowództwa. Szwajcarzy chcą podejść do sprawy kompleksowo: Cyberkommando ma odpowiadać nie tylko za cyberbezpieczeństwo jako takie, ale także za walkę elektroniczną i kryptologię. Miałoby funkcjonować jako samodzielny rodzaj wojsk, równoprawny z wojskami lądowymi i lotnictwem. Propozycję musi zaakceptować jeszcze parlament.

Samo cyberdowództwo ma powstać w oparciu o Führungsunterstützungsbasis (Baza Wsparcia Dowodzenia FUB). Ta specyficzna dla szwajcarskiego wojska instytucja administracyjna odpowiada za wsparcie funkcjonowania i kompetencji systemów dowodzenia i kontroli, zarządzania kryzysowego oraz koordynacji struktur wojskowych i cywilnych.

Do zadań FUB należą także komunikacja i łączność, walka elektroniczna, kryptologia, a nawet dozór przestrzeni powietrznej kraju. Zwiększanie zakresu kompetencji w kierunku cyberdowództwa ma rozpocząć się w roku 2024, natomiast już w roku 2022 ma ruszyć szkolenie pierwszego cyberbatalionu i specjalistycznego cybersztabu.

W system cyberobrony wdrożone mają zostać także milicje. W przypadku Szwajcarii nie są to jednak formacje paramilitarne, ale pozazawodowa praca na rzecz państwa, a przede wszystkim instytucji lokalnych, samorządowych i stowarzyszeń. W ramach systemu przeszkolenie w dziedzinie cyberbezpieczeństwa otrzymało 206 żołnierzy. W kolejnych latach ich liczba ma wzrosnąć do 575.

Departament obrony planuje także zacieśnienie współpracy na tym polu z organami cywilnymi. Żołnierze cyberdowództwa mają odbywać staże w instytucjach publicznych i firmach prywatnych. Ma to pozwolić nie tylko na wymianę doświadczeń, ale także na tworzenie ogólnokrajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Wprowadzenie podobnego rozwiązania rozważa Japonia, większość uwagi koncentruje jednak na kontrwywiadzie gospodarczym.

Inspiracją dla powołania cyberdowództwa mają być rozwiązania przyjęte w ostatnich latach w USA, Niemczech i Wielkiej Brytanii. Większy nacisk na cyberobronę zamierza położyć także Asutria. Chociaż plany Wiednia są krytykowane w Bernie, Zurychu i Genewie, to pewne austriackie rozwiązania są z uwagą obserwowane.

Zobacz też: Szwecja rozmieszcza systemy przeciwlotnicze na Gotlandii

(nzz.ch)

armasuisse