W dniach 17–18 lipca 2012 roku w zegrzyńskim Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki odbyła się odprawa Wojsk Lądowych RP. Udział w niej wzięli członkowie kierownictwa Dowództwa Wojsk Lądowych, a także dowódcy jednostek bezpośrednio podległych. Przewodnictwo odprawie decyzyjnej Wojsk Lądowych sprawował Dowódca Wojsk Lądowych generał broni Zbigniew Głowienka. Wspierali go Zastępca Dowódcy – Szef Sztabu Wojsk Lądowych generał dywizji Andrzej Malinowski oraz Szef Szkolenia Wojsk Lądowych generał dywizji Marek Tomaszycki.

Głównym celem tego roboczego spotkania w Zegrzu było wskazanie kierunków rozwoju i działań Wojsk Lądowych w perspektywie 2013 roku, koordynacja bieżącej działalności oraz wskazanie priorytetowych obszarów aktywności największego komponentu sił zbrojnych w drugiej połowie 2012 roku. Spotkanie to stanowiło również okazję do przemyśleń nad obecnym stanem i perspektywami rozwoju Wojsk Lądowych w kolejnych latach, a w szczególności w roku 2013.

Odprawa była także doskonałą okazją do oceny dyscypliny w jednostkach Wojsk Lądowych z perspektywy minionego półrocza 2012 roku. Bardzo duży nacisk położona na aspekt doskonalenia współdziałania z układem pozamilitarnym, szczególnie w zakresie zarządzania kryzysowego. Wskazano na konieczność szczególnego przygotowania dowództw, sztabów i sił do wykonywania zadań w operacjach wykonywanych poza granicami państwa, z ramienia organizacji międzynarodowych.

Obserwacje i analizy mogą służyć myśleniu o wyzwaniach, kierunkach rozwoju i dylematach stojących przed polskimi Wojskami Lądowymi w nadchodzących latach.

(army.mil.pl)