Drodzy Czytelnicy! Przygotowaliśmy dla Was konkurs, w którym do wygrania są CZTERY płyty DVD z filmem „Syn Szawła” w reżyserii Lászla Nemesa.

Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy wysłać na adres redakcja@konflikty.pl e-maila o temacie Syn Szawła; w treści należy podać swoje imię i nazwisko oraz odpowiedź na poniższe pytanie konkursowe. Płyta trafi do autora lub autorki najciekawszej odpowiedzi wybranej przez naszych redaktorów.

Pytanie konkursowe: Czy każdy człowiek powinien choć raz w życiu odwiedzić muzeum w byłym obozie koncentracyjnym lub zagłady? Prosimy o uzasadnienie w 1 lub kilku zdaniach.

Aktualizacja: ze względu na duże zainteresowanie konkursem zwiększamy pulę nagród co czterech. Pozostałe elementy konkursu pozostają bez zmian.

Na zgłoszenia czekamy do 7 lutego do godziny 23:59. Szczegółowy regulamin konkursu znajduje się poniżej.


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie „Syn Szawła”. Organizatorem Konkursu jest serwis Konflikty.pl.
2. Nagrodami w Konkursie są dwie płyty DVD zawierające film „Syn Szawła”.
2.a) (dodany 7 lutego 2017) Punkt 2. otrzymuje brzmienie: Nagrodami w Konkursie są cztery płyty DVD zawierające film „Syn Szawła”.
3. Aby otrzymać nagrodę, należy wysłać e-mail na adres redakcja@konflikty.pl, wpisując w temacie „Syn Szawła”, a w treści odpowiedź na pytanie konkursowe oraz własne imię i nazwisko. Nagrodę otrzyma uczestnik, którego odpowiedź (wraz z uzasadnieniem) zostanie uznana za najciekawszą. Szczegółowy mechanizm konkursu opisano w punkcie IV regulaminu.
4. Konkurs jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

II. CZAS TRWANIA KONKURSU
1. Konkurs zostanie rozpoczęty w dniu 24 stycznia 2017 roku o godzinie 17:30 i potrwa do 7 lutego 2017 roku do godziny 23:59.
2. O rozpoczęciu konkursu Uczestnicy zostaną poinformowani w serwisie Konflikty.pl, a następnie na fanpage’u serwisu Konflikty.pl na Facebooku.
3. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi w ciągu 48 godzin od zakończenia konkursu. Zwycięzcy zostaną poinformowani drogą mailową.
3. W uzasadnionych przypadkach Organizator ma prawo zmienić terminy trwania konkursu i termin jego rozstrzygnięcia, co zostanie podane do publicznej wiadomości (poprzez publikację w serwisie Konflikty.pl oraz na fanpage’ach Organizatora).

III. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. W konkursie może uczestniczyć każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych z zastrzeżeniem spełnienia warunków określonych w niniejszym Regulaminie.
2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani stali współpracownicy Organizatora ani Fundatora Nagród, a także członkowie ich rodzin do drugiego stopnia pokrewieństwa i osoby zaangażowane w realizację Konkursu.
3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
a) spełnienie warunków, o których mowa w punkcie I.3.
b) akceptacja w całości Regulaminu i zgoda na zastosowanie wszystkich jego postanowień.
4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres, adres e-mail) dla celów związanych z Konkursem, w szczególności w celu wysyłki nagród.

IV. MECHANIZM KONKURSU
Przebieg konkursu wygląda następująco:
1. Uczestnik chętny wziąć udział w konkursie wysyła e-mail na adres redakcja@konflikty.pl, wpisując w temacie „Syn Szawła”, a w treści odpowiedź na pytanie konkursowe (zwierającą również krótkie uzasadnienie tejże odpowiedzi) oraz własne imię i nazwisko.
2. E-maile nie powinny zawierać innych informacji niż opisane w poprzednim punkcie, a w szczególności nie mogą zawierać załączonych plików.
3. Odpowiedzi uczestników zostaną ocenione przez trzyosobowy zespół złożony z redaktorów i stałych współpracowników Organizatora wskazanych przez redaktora naczelnego serwisu Konflikty.pl.
4. E-maile niespełniające powyższych warunków nie będą uwzględniane.
5. Nagrody otrzyma dwoje Uczestników, których odpowiedzi zostaną uznane za najciekawsze przez zespół określony w p. IV.3. Odpowiedzi te zostaną opublikowane wraz z imionami i nazwiskami autorów w serwisie Konflikty.pl.
6. Każdy uczestnik może wysłać tylko jedną wiadomość. Każda kolejna nie będzie uwzględniana przez Organizatora.
7. Zwycięzcy wybrani w trybie określonym w punktach IV.1–IV.6 otrzymają e-maile informujące o wygranej z prośbą o podanie adresu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na który ma być wysłana nagroda.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy regulamin został przyjęty przez Organizatora.
2. Wszelkie informacje o konkursie dostępne w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter informacyjny. Wiążące są wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.
3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.